Beskatting av frikortet

Informasjon fra HTV/NJF i Nettbuss:

Det er nå brakt på det rene at vårt frikort er sett på som en fordel som skal beskattes.. alle avdelingsledere skal informere om dette.
det er pr dags dato ikke mulig å si hvor mye den enkelte får plusset på sin inntekt pga frikortet.. dette pga variasjon på hva det koster for bedrift å løse ut disse hos oppdragsgiver…
Vi bør be våre medlemmer å vente med å løse ut sine frikort for 2019 til «regnestykke» er klart.
Informasjon fra NHO:
Skattlegging av frikort.
Som en del av statsbudsjettet for 2019 har den skattemessige behandlingen av ytelser opptjent i arbeidsforhold blitt innskjerpet. De nye reglene tilsier:
– Ved fastsettelse av den skattemessige fordelen for arbeidstaker skal pris til siste ledd legges til grunn. Dette vil i de aller fleste tilfeller være utsalgspris, men eventuell egenandel trekkes fra.
– Den enkelte arbeidstaker kan motta slike fordeler i arbeidsforhold eller «personalrabatt» for inntil 7.000 kroner per år skattefritt. Dette gjelder bare hvis fordelen ikke overstiger mer enn 50 % av «utsalgspris».
– Arbeidsgiver er ansvarlig for å innrapportere den skattemessige fordelen. Det skal trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift på den innrapporterte fordelen.
– Manglende innrapportering fra arbeidsgiver vil medføre tvangsmulkt. Denne utgjør kroner 113 per inntektsmottaker per dag.
Skattejurist i NHO har på denne bakgrunn vært i kontakt med Skattedirektoratet, som kunne bekrefte at dagens unntaksregel for ansatte i transportselskaper i Lignings ABC punkt 4.34.7 bortfaller fra og med 01.01.19. Dette tilsier at de skisserte reglene vil gjelde for frikort beskrevet i Bussbransjeavtalens § 9.
Et årskort i Oslo sone 1 koster eksempelvis kroner 7.360. Netto beløp etter fradrag på kroner 500 blir kroner 6.860, som utgjør en «rabatt» på langt over 50 %. Man får dermed ikke anvende fribeløpet, og innberetningspliktig beløp blir dermed kroner 6.860.
Det antas at frikort for 2019 bestilles i disse dager.
Det er dermed viktig at tillitsvalgte og ansatte raskt får beskjed om denne skatteskjerpelsen.
Tilbake

Comments are closed.